Algemene Voorwaarden

                                                                                                                                 Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor scholingen, colleges, workshops, trainingen, masterclasses en seminars en overige evenementen of bijeenkomsten georganiseerd door !K-Fullness, onderdeel van AG Coach en Counselling handelend onder nummer KvK 20159432, zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1 - Definities

 1. Lesmateriaal omvattende Power Point - presentaties, casussen, syllabi, syllabus, tools en andere materialen die nodig zijn ter kennisoverdracht en toepassing tijdens de scholing.
 2. Deelnemer: persoon die zich middels een inschrijfformulier heeft ingeschreven voor een scholing, training, symposium, college of seminar, workshop.
 3. Scholing: bij- of nascholing, of activiteiten die gegeven worden in het kader van deskundigheidsbevordering als doel de geleerde op te halen en aan te vullen. De scholing kan meerdere uren en/of dagdelen omvatten. Hieronder vallen ook trainingen, colleges, seminars en master/classes
 4. Inschrijfgeld: Bedrag dat de deelnemer vooraf aan !K-Fullness dient te betalen om deel te nemen aan de scholing tenzij anders in de offerte is vastgelegd.

 

Artikel 2 - Inschrijving

 1. De inschrijving voor een scholing, colleges, workshops, trainingen, masterclasses en seminars en overige evenementen of bijeenkomst vindt uitsluitend plaats door middel van inschrijfformulieren.
 2. De beschikbare plaatsen worden toegewezen op volgorde van ontvangst van de inschrijfformulieren.
 3. De deelnemer ontvangt een bericht van aanmelding.
 4. De deelnemer ontvangt een bericht met factuur.
 5. Alle prijzen die door !K-Fullness worden gehanteerd zijn exclusief omzetbelasting
 6. Indien de scholing waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven vol is, wordt hij / zij op volgorde van ontvangst op de reservelijst geplaatst. In geval van afmeldingen worden de deelnemers van de reservelijst benaderd.
 7. De inschrijving voor scholingen, colleges, workshops, trainingen, masterclasses en seminars en overige evenementen of bijeenkomsten is persoonsgebonden en is alleen in overleg en met toestemming van !K-Fullness overdraagbaar.
 8. Betaling dient voorafgaand aan de te volgen activiteit worden voldaan.
 9. !K-Fullness reikt een certificaat uit, indien dit is opgenomen in de scholing, en als de factuur is voldaan.
 10. !K-Fullness geeft bij de uitnodiging aan of er een accreditatie wordt aangevraagd. Indien de accreditatie niet wordt verleend kan dit niet worden aangerekend aan hier bovengenoemd bedrijf.

 

Artikel 3 - Annulering door deelnemer

Op de annuleringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 1. De deelnemer kan alleen schriftelijk annuleren. Hierna stuurt!K-Fullness de deelnemer een bevestiging. Ontvang de deelnemer dit bericht niet, dan heeft !K-Fullness de annulering niet ontvangen.
 2. Beslissend voor het tijdstip van annulering is de datum van het poststempel of de datum van ontvangst van het elektronisch bericht.
 3. Bij annulering tot 15 werkdagen voor aanvang van de scholing of evenement wordt 15 euro (excl. BTW) in rekening gebracht voor administratiekosten.
 4. Bij annulering vanaf 15 werkdagen vóór aanvang van scholingen, colleges, workshops, trainingen, masterclasses en seminars en overige evenementen of bijeenkomsten, wordt 100% van het totale inschrijfgeld in rekening gebracht.
 5. Indien de deelnemer inschrijft op een reeks van colleges, scholingen of trainingen of overig geldt de datum van het eerste college, scholing of training als inschrijfdatum voor de hele reeks. Ook als deze los van elkaar worden aangeboden. Als afmelding plaats vindt 15 werkdagen voor de start van een van de colleges, scholing of training, zal de hele reeks in rekening worden gebracht.
 6. Niet mogelijk is bij annulering om een scholing waarop is ingeschreven te ruilen voor een andere scholing.

 

Artikel 4 - Annulering door !K-Fullness

 1. !K-Fullness behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden scholingen, colleges, workshops, trainingen, masterclasses en seminars en overige evenementen of bijeenkomsten te annuleren; de deelnemer wordt zo spoedig mogelijk vóór aanvang van de geplande scholing op de hoogte gesteld.
 2. !K-Fullness  is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft lesmateriaal of andere eventueel gemaakte kosten.
 3. !K-Fullness behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de scholingen, colleges, workshops, trainingen, masterclasses en seminars en overige evenementen of bijeenkomsten te annuleren; de deelnemer wordt uiterlijk 5 werkdagen na de sluitingsdatum van inschrijving hiervan op de hoogte gesteld.
 4. Bij annulering van de scholingen, colleges, workshops, trainingen, masterclasses en seminars en overige evenementen of bijeenkomsten door !K-Fullness krijgt de deelnemer het volledige inschrijfbedrag binnen 10 werkdagen teruggestort.
 5. !K-Fullness heeft het recht, indien omstandigheden dit veroorzaken, tot 1 dag voor de scholing de locatie waar de scholing zal plaatsvinden te wijzigen. !K-Fullness zal de deelnemers hierover via telefoon of mailbericht over informeren.

 

Artikel 5 - Bescherming persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de administratie van !K-Fullness. Deze gegevens worden door !K-Fullness gebruikt met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. !K-Fullness verwijdert op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene de persoonsgegevens uit de administratie.

 

Artikel 6 - Betaling

 1. Betaling van facturen dient door de deelnemer op de door !K-Fullness in de factuur aangegeven wijze te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij betaling in termijnen dient de betaling iedere 1e van de maand voldaan te zijn.
 2. Bij het aangaan van een termijnbetaling is het volledige bedrag altijd verschuldigd. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u met deze voorwaarde akkoord.
 3. Indien de deelnemer niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald is hij / zij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De deelnemer krijgt hiervoor 1 maal een betalingsherinnering waarin directe betaling wordt geëist. Indien binnen 3 dagen geen betaling heeft plaats gevonden is vanaf de vervaldatum van het factuurbedrag tot aan de dag van complete voldoening over het (het) openstaande bedrag(en) de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BTW verschuldigd. Daarbij wordt 14 dagen na de vervaldatum 7,50 euro excl. 21% BTW administratiekosten in rekening gebracht. Na twee aanmaningen wordt de factuur doorgestuurd naar het incasso bureau.
 4. !K-Fullness reikt een certificaat, diploma of ander bewijs van deelname alleen uit indien de betaling is voldaan.
 5. Onverminderd alle andere rechten die !K-Fullness in geval van verzuim van de deelnemer heeft op grond van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, zijn alle van een vordering gemaakte kosten, voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 75,00.
 6. !K-Fullness is steeds gerechtigd om vooruitbetaling te verlangen.

%d bloggers liken dit: